Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

MacroSolid został zaprojektowany z myślą o tym, aby każdy mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, niezależne od posiadanej wersji SOLIDWORKS®, przyjętych ustawień i zdefiniowanych właściwości plików. Każde makro rozwijane jest w zakresie jednej, konkretnej funkcjonalności stąd niektóre okna z ustawieniami do skonfigurowania mogą wydawać się rozbudowane.

MacroSolid Konfiguracja 1

MacroSolid posiada ustawienia globalne (1) oraz te przypisane do widoku (2). Ustawienia przypisane do widoku muszą zostać każdorazowo zdefiniowane na poziomie aktywnego widoku.

Przede wszystkim należy zdefiniować listę właściwości (3) używanych podczas tworzenia dokumentacji technicznej, sprawdzić i ewentualnie uzupełnić o dodatkowe właściwości elementów ciętych przypisanych do obiektów będących profilami (4) oraz tych, które reprezentują blachy (5). Nazwy właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji są szczególnie ważne, ponieważ w wielu funkcjonalnościach dodatku można się do nich odwołać. Właściwości ProjectInfo to te, które obsługuje zakładka przeznaczona do definiowania danych ogólnych projektu.

Należy unikać zmiany kolejności na liście. Zmiana nazw powinna polegać raczej na zaznaczeniu wiersza i edycji wartości w kontrolce wyżej. Zmiana kolejności spowoduje zmianę ustawień makr korzystających z tych właściwości np. jeżeli właściwość „Kolor” zostanie przeniesiona wyżej wówczas makro Colors będzie zapisywać informację RAL nie do tej właściwości co potrzeba, chyba że zostanie poświęcony dodatkowy czas na zmianę ustawień makra Colors. Zmiana kolejności właściwości spowoduje również zmiany w ustawieniach kolumn tabeli BOM MacroSolid.

MacroSolid Opcje 1

UWAGA!!! SOLIDWORKS® w zależności od wersji językowej generuje różne nazwy właściwości elementów ciętych blach i konstrukcji spawanych. Do poprawnego działania dodatku MacroSolid wymagana jest ich synchronizacja. Na liście z nazwami właściwości wywołaj pod PPM menu kontekstowe i wybierz swój język.

MacroSolid Konfiguracja

W konfiguratorze ustawień głównych należy zdefiniować ścieżki do biblioteki z modelami znormalizowanymi i handlowymi, ponieważ m.in. na tej podstawie rozpoznawane są tego typu elementy przez MacroSolid. Komponenty handlowe mogę być identyfikowane również poprzez właściwości pliku - zakładka "Typ komponentu na podstawie właściwości".

MacroSolid Opcje 2

Makra uruchamiane z poziomu okna mogą pomijać komponenty, które w swojej nazwie zawierają określone frazy spisane na liście "Komponenty" oraz te komponenty, które znajdują się w folderach drzewa FeatureManager. Nazwy folderów definiuje się na dedykowanej do tego liście. Tego typu komponenty mogą być również filtrowane w tabeli BOM MacroSolid.

MacroSolid obsługuje funkcjonalności związane z technologią wytwarzania. W opcjach ogólnych możliwe jest zdefiniowanie nazw oraz wartości operacji technologicznych / maszyn, ustawień ich oznaczania jak i ustawień dotyczących półfabrykatów.

MacroSolid Opcje 3

W MacroSolid znajdziesz również funkcjonalności do szybkiego definiowania i podmiany materiałów. Wymagają one jednak wprowadzenia ścieżki do używanych w firmie bibliotek materiałowych sldmat.

Listy inżynierów, projektu oraz makr wykorzystywane są przede wszystkim przez makro do definiowania właściwości plików tj. makro Properties. W zakładce BOM listy te mogą być wykorzystywane do ustawiania szybkiego filtrowania.

Opcje związane z integracjami z innymi systemami zostały umieszczone w zakładce "Opcje ERP", opcje związane z ogólnym funkcjonowaniem dodatku zaś w zakładce "Inne opcje".

Do ustawień globalnych należą również ustawienia poszczególnych makr, ponieważ raz skonfigurowana funkcjonalność może być uruchomiona w różnych trybach: bez ładowania okna ustawień makra jak i z poziomu zakładki BOM na całej tabeli jak i zaznaczonych. Umożliwiliśmy zapisanie i wczytanie kilku ustawień w obrębie jednego makra, dzięki czemu można przechowywać swoje ustawienia i szybko przełączać się między nimi.

MacroSolid Opcje 4

Poza ustawieniami globalnymi mamy ustawienia przypisane do WIDOKów - od nazwy widoku, nazwy zakładki "Moje makra", przez opcje pobierania danych z modelu po inne mniej znaczące jednak takie, które umożliwiają dostosowanie działania poszczególnych funkcjonalności w obrębie aktywnego WIDOKu a nie całego dodatku MacroSolid.

MacroSolid Opcje 5

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo